Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden DeltaSigma products BV i.o. en na feitelijke oprichting ook van toepassing op  DeltaSigma products BV

 

Kamer van Koophandel nummer: 20118753

                   

1          ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

 

A        Alle aanbiedingen en leveringen geschieden uitsluitend met inachtneming van onderstaande voorwaarden voor verkoop en levering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Koper verbindt zich akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden met  terzijde stelling van eventueel aanwezige eigen inkoopvoorwaarden.

B        Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar oordeel van de rechter niet van toepassing zijn om welke reden dan ook, dan dient desbetreffende bepaling vervangen te worden door een bepaling met welke het door partijen beoogde doel bereikt kan worden. De overige bepalingen van deze levering- en verkoopvoorwaarden blijven volledig van kracht.

 

2          AANBIEDINGEN

 

A        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  is bevestigd, en geldt als dan als een rechtsgeldige overeenkomst.

 

3          LEVERING

 

A        Het leveringsbeding zal uitgelegd worden naar de meest recente INCOTERMS zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000).

B        De levertijd tenzij anders overeengekomen, is bij benadering opgegeven. De door DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  opgegeven termijnen voor levering zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

C        Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigt door de verkoper, is de keuze van de dag en aard van het transport aan verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor een eventuele verhoging van vrachtprijzen na het tot stand komen van de overeenkomst in de prijs door te berekenen, indien hij de vrachtkosten draagt.

D        Koper is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de te leveren goederen niet afgehaald en/of in ontvangst genomen worden door de koper, zullen zij voor rekening en risico van de koper door de verkoper opgeslagen worden, eventueel naar keuze van verkoper bij een derde.

 

4          EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

A        Geleverde goederen blijven tot volledige betaling van het gehele uit overeenkomst verschuldigde bedrag verkopers eigendom. Koper is evenwel gerechtigd zolang hij zijn verplichtingen jegens verkoper nakomt, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

Koper is bovendien verplicht DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele acties van derden met betrekking tot ons toebehorende goederen.

B        In het geval van artikel 7 (niet nakoming) zal verkoper het recht hebben de geleverde goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te       halen. Daartoe zal koper verkoper toegang verlenen tot die plaatsen waar verkopers eigendommen zich bevinden.

C        De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  te bewaren.

Hij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  door de opdrachtgever  worden verpand, tot meerdere zekerheid van vorderingen van DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  jegens de opdrachtgever.

 

5          PRIJZEN

 

A        Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen netto en af Huissen Zij gelden voor zover het gehele aanbod wordt overgenomen.

B        Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van offerte geldende officiële monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, prijzen van grondstoffen en energie, andere belastingen en heffingen.

C        In geval van kostenverhogende wijziging van een of meer van de onder 5B genoemde factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen zodanig te verhogen dat de ingetreden wijzigingen daarin op billijke wijze zijn verdisconteerd.

D        Verkoper moet van zulk een prijsverhoging van te voren aan koper bericht geven en elke prijsverhoging vereist akkoordbevinding van koper. Indien koper zich niet met deze verhoging kan verenigen heeft deze het recht, binnen een week na verzending van het prijs verhogingsbericht, de overeenkomst te annuleren

 

6          BETALING

 

A        Koper verplicht zich tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling zal steeds geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen. De betalingsverplichting geldt eerst dan als vervuld indien het volledig verschuldigde bedrag door de verkoper is ontvangen en deze over het gehele bedrag kan beschikken.

B        Verkoper heeft echter te allen tijde het recht voor iedere levering van het bepaalde in 6A af te wijken, ondermeer door vooruitbetaling of contante betaling te verlangen bij gegronde twijfel aan nakoming van hetgeen in art. 6A is bedongen.

C        Koper zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Dit heeft onverminderd enig overig aan verkoper toekomend recht tengevolge dat koper:

         I        vanaf factuurdatum over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd is van 2 % boven het op verzuimdatum geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank N.V.

         II       gehouden is tot volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van verkoper voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van Euro 250,00.

7          NIET NAKOMING

 

A        In geval van faillissementsaanvrage, faillissement, beslaglegging, liquidatie of ingeval van aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding gehouden te zijn onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

B        Ingeval één van de in art. 7A genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, wordt al hetgeen koper uit hoofde van enigerlei contract verschuldigd is dadelijk ten volle opeisbaar en zal verkoper het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.

 

8          OVERMACHT

 

A        Overmacht, welke dan ook, mobilisatie, oorlog, revolutie, brand, staking, epidemieën, storingen in het transport, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grond- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het niet tijdig of niet behoorlijk in werking treden van installaties die voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en iedere omstandigheid die verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, deze niet of niet onder gelijke voorwaarde zou hebben gesloten, geeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

B        Nakoming in één of meer gevallen als onder art. 8A bedoeld tast niet het recht aan om in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.

C        Wordt als gevolg van overmacht de levering of afname meer dan acht (8) weken vertraagd dan zijn beide partijen gerechtigd tot annulering van de overeenkomst

 

9          RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

A        Mededelingen door of namens verkoper betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de goederen binden verkoper niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.

B.1     Koper is verplicht de goederen vanuit hun originele verpakking bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk voor gebruik te controleren. Reclames t.a.v. beschadiging, kwaliteit, eventueel manco of andere gebreken, dienen  binnen vijftien(15) dagen na ontvangst van de geleverde goederen per aangetekende brief bij verkoper ingediend te worden.

B.2     Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade aan geleverde goederen zo veel mogelijk te beperken.

B.3     Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

B.4     Iedere aansprakelijkheid van verkoper vervalt als koper niet aan bovengenoemde voorschriften voldoet (B1, B2, B3).

C        Naar behoren ingediende en gemotiveerde reclames, zal verkoper naar zijn keuze regelen door prijsreductie, aanvulling van tekort geleverde goederen dan wel omruiling of terugname. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van koper onverlet.

D        Verkopers aansprakelijkheid ter zake van de aan koper geleverde goederen zal nimmer het netto -verkoop bedrag en het factuurbedrag der geleverde goederen te boven gaan. Een verdergaande aansprakelijkheid ongeacht op welke rechtsgrond dan ook, in het bijzonder op schadevergoeding ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.

 

10       HARDHEIDSCLAUSULE

 

A        Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van deze overeenkomst zijn uitgegaan, zich tijdens de duur van de overeenkomst zo opmerkelijk wijzigen dat daarvoor naleving van een of meer bepalingen in redelijkheid niet meer kan worden verlangd dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

 

11       VERHINDERING DOOR OVERHEID

 

A        Indien voorschriften van een overheid of van enig andere bevoegde instantie het gebruik van door DeltaSigma Products BV  i.o. en/of DeltaSigma Products BV  geleverde zaken verhinderen of verbieden, is dit voor risico van de opdrachtgever.

 

12       FORUM KEUZE

 

         Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands Recht.

         Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat verkoper het recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in woonplaats van koper.